Ettevõtte väärtus ja hindamine

Ettevõtte või osaluse müük või ost, ühisvara jagamine, pärand - professionaalne hindamine kiirelt ja mõistliku hinnaga

Osa- või aktsiaseltsi väärtuse hindamine kerkib päevakorda ettevõtte müügi või ostu korral. Kuid vajadus terve firma või osaluse hindamiseks võib ette tulla ka abieluvara või pärandi jagamisel, osanike või aktsionäride vahelise vaidluse korral. Kaasa meie ekspert, kui oled -

 • kaasomanik, müüja - koostame ettevõtte väärtuse hinnangu, mis aitab argumenteerida küsitavat hinda aktsiate või osade müümisel;
 • ostja - koostame sõltumatu hinnangu ostetava äriühingu kohta, et vältida ülemaksmist;
 • osapool ühisvara jaotamisel abielu kohtuliku lahutamise protsessis;
 • kaaspärija pärandvara jagamisel.

Hindamise tellimine
Äriühingu suurusklassTeenuse hind*
Väike
(aastane müügitulu kuni 300 tuhat eurot)
€590

Telli
Keskmine
(aastane müügitulu üle 300 tuhande euro)
€1250

Telli
Suur
(aastane müügitulu üle 1 miljoni euro)
Küsi pakkumist
* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Vaata ka ettevõtte müügi teenuseid


Tegevused

Äriühingu väärtuse hindamise töö toimub tavaliselt järgnevate etappide kaupa:

 • Kohtumine või küsimuste-vastuste sessioon kliendiga, algandmete ja -tingimuste käsitlus, meilivahetus.
 • Analüüs, finantsplaani koostamine, töö hindamismudeliga, stsenaariumid, hindamismudeli üleandmine tellijale koos esialgsete tulemustega;
 • Tagasiside tellijalt, muudatused/täiendused;
 • Tulemuste vormistamine (ettevõtte väärtuse hinnang funktsioonina riskimäärast erinevate stsenaariumite kohaselt, kirjalik kokkuvõte).

Töö tulemused
 • "Võtmed kätte" hindamismudel (MS Excel töövahend XLSX-formaadis), mis jääb tellija käsutusse. Mudel võimaldab läbi mängida ettevõtte väärtuse kujunemist erinevate stsenaariumite ja sisendväärtuste alusel.
 • Kirjalik hindamisaruanne (PDF-formaadis, ca 10 lk) - allkirjastatud MBA-tasemel kutsetunnistusega eksperdi poolt.
 • Digitaalselt allkirjastatud pakend BDOC-formaadis - turvaline, ametlik, lihtne edastada partneritele, advokaadile, kohtule.

Hinna sisse kuulub: algandmete kogumine, küsimuste-vastuste sessioon tellijaga, analüütiline töö, tulemuste vormistamine, hindamismudeli fail (avatud koodiga töövahend).

Töö tulemused vormistatakse eksperdi poolt digitaalselt allkirjastatud paketina, mis on pädev ostu-müügi tehingute juures, pangas ja kohtus.


Kontakt


Väärtuse hindamise meetod

Aktsiate või osade väärtuse hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid. Levinumad neist on raamatupidamisväärtuse (jääkosaluse) meetod ning rahavoogude diskonteerimise meetod (DCF - Discounted Cash Flow).

Ettevõtte hindamine ost-müük

Raamatupidamisväärtuse meetod põhineb peaasjalikult bilansil ning kajastab ettevõtte omanikele kuuluvat netovara (jääkosalust) hindamise ajal, võttes arvesse korrektsioone mõningate bilansikirjete osas. Raamatupidamisväärtuse meetod on tehniliselt lihtsam ja põhineb faktidel, kuid selle puuduseks on tuleviku ignoreerimine. Meetodi kasutamine on põhjendatud mittejätkusuutlike või lõpetamisele kuuluvate ettevõtmiste puhul. Samuti on see õigustatud nö kontrolliks. Võib ette tulla, et jääkosaluse meetod annab tulemuseks kõrgema väärtuse kui kasumil põhinev DCF-analüüs.

Ettevõtte hindamine rahavoogude diskonteerimise meetodil põhineb omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude analüüsil. Teisisõnu, ettevõtte väärtus tuleneb selle võimest genereerida raha. See meetod on keerukam, kuid igati õigustatud jätkuvalt tegutsevate ettevõtete hindamiseks.

Ettevõtte või projekti väärtus on hinnang selle kohta, mida tulevikus genereeritavad rahavood täna väärt on. Kuna prognoosid on enamasti subjektiivsed, on ka väärtuse hinnang suhteline - iga hindaja võib saada erineva tulemuse. Diskonteeritud rahavoogude meetodi suurimaks puuduseks ongi äriplaani ja prognooside kõrge määramatus. DCF-meetod on tehniliselt keerukam, põhineb ennustustel, kuid on kontseptuaalselt õigem, sest eeldatakse et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Mõistlik on analüüsida ja kõrvutada erinevaid stsenaariume tuleviku osas.

Sageli on põhjendatud ettevõtte või projekti väärtuse esile toomine funktsioonina kapitali hinnast, mis omakorda on seotud kogu ettevõtmise riskiga. Sel juhul saab väärtushinnangu subjekt ise otsustada, milline on tema arvates finantsprognooside määramatus ja sellele vastav väärtuse hinnang (vt. allpool toodud pilti).


Väärtus ja kapitali hind


Eesti kohtupraktikas on DCF-meetod ametlikult tunnustatud ja eelistatud meetod. Riigikohus on asunud äriühingute jagamise puhul seisukohale, et osade või aktsiate väärtuse hindamisel ei tuleks lähtuda raamatupidamisväärtusest, vaid peab arvestama osanike / aktsionäride võimalusi tulevikus omanikutulu teenida. See aga eeldab, et ettevõtte põhikapitali väärtus oleks hinnatud professionaalse ennustuse ehk äriplaani-põhiselt.


Vaata lisaks: