Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtete professionaalne hindamine personaalselt, erapooletult ja mitmekülgselt. Võtmed-kätte hindamismudel + põhjalik hindamisaruanne.

Uuri järele..

NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
ValueCalculator  
    

Väärtuse hindamise kalkulaator

Keskmine näitaja perioodil:  1 - 2 aasta 3 - 5 aasta
Puhaskasum     
Amortisatsioonikulu     
Põhivarade soetamine     
Käibekapitali muutus     
Laenude tagasimaksed     
Uued laenud     
Diskontomäär   % P/E  Rahaühik 
  
ValueCalculator arvutab firma omakapitali väärtuse (economic value); see on võrdne omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude nüüdisväärtusega.
Sisesta lahtritesse 1-2 aasta ning 3-5 aasta keskmised näitajad. Tühi lahter võrdub väärtusega null.
Võta NÄIDE..


Puhaskasum
Keskmine aastane puhaskasum perioodil 1-2 aasta ning sama näitaja perioodil 3-5 aasta.
Amortisatsioonikulu
Keskmine aastane amortisatsioonikulu perioodil 1-2 aasta, ja sama näitaja perioodil 3-5 aasta.
Põhivara soetamine
Väljaminekud maale, masinatele jm. kapitalikulud. Sisesta keskmine aastane investeeringute summa perioodil 1-2 aasta ning sama näitaja perioodil 3-5 aasta.
Käibekapitali muutus
Käibekapital=käibevara(v.a. raha) miinus lühiajalised kohustused.
Näiteks, kui kaubavarud või klientide võlgnevused vähenevad, on tegemist käibekapitali vähenemisega. Teisalt, kui sinu võlgnevused hankijatele vähenevad, põhjustab see käibekapitali kasvu. Küsi oma raamatupidaja käest.
Sisesta käibekapitali keskmine aastane muutus perioodiks 1-2 aasta, ja sama näitaja perioodiks 3-5 aasta.
Kui käibekapital väheneb, on selle muutus negatiivne.
Laenude tagasimaksed
Kui kavatsed võtta laenu, sisesta keskmine aastane tagasimaksete summa perioodil 1-2 aasta, ja sama perioodiks 3-5 aasta.
Uued laenud
Sisesta keskmine aastane laenusumma (raha, mis firmasse laekub) perioodiks 1-2 aasta, ja sama perioodiks 3-5 aasta.
Diskontomäär
See on omanike poolt seatud tulunorm ehk omakapitali hind (Cost of Equity). Diskonteerimismäära kasutatakse rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamiseks.
P/E
Price to Earnings kordajat kasutatakse projekti lõpuväärtuse (terminal value) arvutamisel. Arvutusvalem on järgmine:
Lõpuväärtus = P/E * kaalutud keskmine puhaskasum
(puhaskasumi kaal = aasta järjekorranumber)
Rahaühik
See võib olla näiteks "EUR", "USD" vms.


Kuidas väärtust arvutatakse?

Ettevõtte väärtus = Viie aasta puhaste rahavoogude nüüdisväärtuste summa + lõpetamisväärtuse nüüdisväärtus.
Tulemus ümardatakse mõistliku numbrini.
"Puhas rahavoog" = Puhaskasum + Amortisatsioonikulu - Põhivarade soetamine - Käibekapitali muutus - Laenude tagasimaksed - Uued laenud
"Nüüdisväärtus" - saadakse puhta rahavoo või lõpetamisväärtuse diskonteerimisel.
"Lõpetamisväärtus" - arvutatakse aasta järjekorranumbriga (1-5) kaalutud keskmine puhaskasum ning korrutatakse see etteantud P/E-ga.

©1999-2023  Powered by NetEkspert