Hinna- ja kulumudelid


Hinnamudel (või kulumudel) on tarvilik toote või teenuse omahinna väljaselgitamiseks ja/või selle müügihinna kujundamiseks. Hinnakujunduse aluseks võib olla kas omahinna- või väärtuspõhine diskursus. Omahinna põhise lähenemise puhul agregeeritakse toote- või teenusühikule selle valmistamiseks või teenuse osutamiseks vajalike ressursside kulud. Seejuures võetakse arvesse nii otsesed kui ka kaudsed kulud, kasutades mitmesuguseid jaotusbaase.

Väärtuspõhise hinnakujunduse puhul lähtutakse müügihinna kujundamisel turust, nõudlusest, isegi üksiku kliendi valmisolekust toodet või teenust tarbida. Seejuures on otsustava tähtsusega kaks aspekti:

  • toote või teenuse väärtus kliendile (väärtuspakkumine)
  • nõudluse iseloom ehk nõudlusfunktsioon

Nõudluse iseloom määrab, kuivõrd ja millised on teenuse osutaja või toote pakkuja võimalused kasumi maksimeerimiseks, tulenevalt nn nõudluskõverast (nõudlusfunktsioonist). Nõudluskõvera baasnäitaja on nõudluse elastsus. Kui toode või teenus on "elastse" nõudlusega, tähendab see seda, et müügihinna alandamine põhjustab müügikoguste kasvu (ceteris paribus), ja vastupidi. Sel juhul on pakkujal võimalik hinda optimeerida, selgitades esmalt hind/kogus valimi põhjal välja nõudluskõvera statistilised parameetrid ning arvutades selle põhjal välja optimaalse ehk kasumit maksimeeriva müügihinna.


Hinna optimeerimine
Kasumi maksimeerimine elastse nõudluse korral

NetEkspert koostab võtme-kätte hinnamudeleid. Tööde käik:

  • Ettevõtte või asutuse majandustegevuse struktuurne analüüs (majandusüksused, kulude jaotamise põhimõtted, pakutavad teenused/tooted)
  • Hinnamudeli tööversiooni koostamine
  • Hinnamudeli tutvustamine tellijale; tagasiside, muudatused

Oled huvitatud, võta ühendust


Vaata lisaks