Intellektuaalse omandi väärtus ja hindamine

Armin Laidre


Intellektuaalomandi (patent, tööstusdisain, kaubamärk) väärtusele võib läheneda vähemalt kolme hindamismeetodi alusel.

1. Kulupõhine meetod

Kulupõhine meetod on kõige "täpsem" ning tuleneb intellektuaalomandi (IO) arendamisele ja registreerimisele tehtud otsestest väljaminekutest (arendajate palgakulu, laborikulu, õigusabi kulud, riigilõivud jne).

Kulupõhine meetod sobib, kui IO vahetab omanikku ning selle müüja soovib saada õiglast kompensatsiooni tema poolt tehtud panuse eest ning (NB!) vastav patent või muu IO olem ei ole veel jõudnud turule.

Antud meetod on õigustatud, kui vaadeldava IO turupotentsiaali ei ole võimalik hinnata ja/või selle kommertsialiseerimine nähtavas tulevikus ei ole päevakorras. Kõigil muudel juhtudel see meetod ei sobi, sest:

Vara kasutusväärtus on vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtus. (SME IFRS 27.15).

Seega, kui intellektuaalsel omandil on selgelt hoomatav või ennustatav kasutusperspektiiv, tuleks valida meetod, mis põhineb tulevase kasu ennustusel.

2. Tehnoloogiasiirde meetod

Antud meetod põhineb eeldusel, et vaadeldav IO on potentsiaalselt kasulik selle omandajale – nt mõnele ettevõttele, andes sellele mingi konkurentsieelise, kulueelise, luues täiendava turunõudluse, või pannes üleüldse aluse selle ettevõtte käivitamiseks (spin-off, start-up).

IO väärtuse hindamiseks sellises kontekstis tuleb analüüsida IO kasutuselevõtust johtuvat majanduslikku kasu, st ettevõtte äriplaani ja ennustatavaid rahavooge. Rahavoogude nüüdisväärtus (present value) omakorda kajastab ettevõtte väärtust, millest mingi mõttelise ja õigustatud osa moodustab ettevõtte poolt omandatud IO väärtus.

Näide:

Start-up Alfa OÜ võtab kasutusele uudse tehnoloogia, mille ajendil ettevõtte iga-aastane keskmine ärikasum (EBITDA) saab olema 500 000 eurot. Investorite poolt seatud [oma]kapitali hind on 25%. Ettevõtte (lihtsustatud) valuatsioon: 500000/0,25 = 2 000 000 eurot.

Ekspert-hinnang on, et vaadeldava tehnoloogia osatähtsus kogu ettevõtte äritegevuses on 75%. Seega IO väärtus:

2 000 000 * 0,75 = 1 500 000 eurot.

3. Võrdlev tulupõhine meetod

Selle meetodi kontekst on, et IO omanik (ülikool, arenduskeskus) võib selle enda kasuks “teenima panna”, saades regulaarset tulu IO litsentseerimiselt ettevõtetele, uurimisasutustele, jt teistele asjast huvitatud turuosalistele. Seejuures on statistiliselt õigustatud teatud valimi koostamine, mis toob välja analoogilise valdkonna IO litsentseerimise tulud nt teistes ülikoolides.

Näiteks:

Ülikool A on võtnud patendi meetodile SuperTT, mille valdkonnaks on ajas edasi-tagasi rändamine. On teada, et sellele meetodile/leiutisele väga lähedaste lahenduste litsentseerimisega teenivad teised sama riigi viis ülikooli tulu 100 000 – 500 000 eurot aastas, nii et nende keskmine aastane litsentsitulu on 300 000 eurot aastas.

Kui võtta kapitali hinnaks 10% (madal risk, litsentsilepingud on valdavalt pikaajalised), teeb see vaadeldava intellektuaalse omandi ehk patendi turuväärtuseks lihtsustatult:

300000/0,1 = 3 000 000 eurot.


Vaata lisaks

Kontakt


Märksõnad: kaubamärgi hindamine, kaubamärgi väärtus, patendi hindamine, patendi väärtus, intellektuaalne omand, tööstusdisain, kommertsialiseerimine