Ettevõtte hindamine

Ettevõtte müük või ost, ühisvara jagamine, pärand - professionaalne hindamine mõistliku hinnaga

654 2315


Äriühingu väärtuse hindamine kerkib päevakorda ettevõtte müügi-ostu korral. Kuid vajadus osaluse hindamiseks võib ette tulla ka vara jagamisel, samuti vaidluste korral.


Hindamise tellimine
 Teenuse hind*
Esmane konsultatsioon telefoni teel
Tasuta
Võta ühendust
Äriühingu suurusklass 
Müügitulu kuni 250 tuhat eurot aastas €590
Telli...
Müügitulu kuni 1 miljon eurot €1190
Telli...
Müügitulu üle 1 miljoni euro Küsi pakkumist

* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Vaata ka ettevõtte müügi teenuseid


Tegevused

Äriühingu hindamise töö toimub tavaliselt järgnevate etappide kaupa.

 1. Hindaja tutvub ettevõtte profiili, ärimudeli ja finantstulemustega.
 2. Hindaja koostab töö tellijale küsimustiku ettevõtte finantsolukorra, äriplaani ja riskide kohta.
 3. Hindaja koostab hindamismudelite tööversioonid.
 4. Hindaja ja töö tellija kontakteeruvad, et läbi arutada mudelite sisendid ja väljundid; vajadusel eeldusi ja andmeid täpsustatakse.
 5. Hindaja saadab tellijale digiallkirjastatud hindamispaketi (hindamisaruanne, mudelid).

Töö tulemused
 • Kirjalik hindamisaruanne (PDF-formaadis), mis on allkirjastatud MBA-tasemel kutsetunnistusega ekspert-hindaja poolt.
 • Hindamismudelid (XLSX-formaadis); diskonteeritud rahavoogude mudel (DCF) ja jääkosaluse mudel võimaldavad läbi mängida ettevõtte väärtuse kujunemist erinevate stsenaariumite ja sisendväärtuste alusel.

Teenuse hinna sisse kuulub: algandmete kogumine ja analüüs, küsimuste-vastuste sessioon/kohtumine tellijaga, hindamismudelite ja -aruande koostamine, 3-kuuline garantiiaeg.

Kontakt


Hindamismeetodid

Osade või aktsiate väärtuse hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid. Levinumad neist on raamatupidamisväärtuse (jääkosaluse) meetod ning rahavoogude diskonteerimise meetod (DCF - Discounted Cash Flow).

Ettevõtte hinnastamine ostu-müügi korral

Raamatupidamismeetod põhineb peaasjalikult bilansil ning kajastab ettevõtte omanikele kuuluvat netovara (jääkosalust) hindamise ajal, võttes arvesse korrektsioone mõningate bilansikirjete osas. Raamatupidamisväärtuse meetod on tehniliselt lihtsam ja põhineb faktidel, kuid selle puuduseks on tuleviku ignoreerimine. Meetodi kasutamine on põhjendatud mittejätkusuutlike või lõpetamisele kuuluvate ettevõtmiste puhul. Samuti on see õigustatud nö kontrolliks. Võib ette tulla, et jääkosaluse meetod annab tulemuseks kõrgema tulemuse, kui kasumil põhinev DCF-analüüs.

Ettevõtte hinnastamine rahavoogude diskonteerimise meetodil (DCF) põhineb omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude analüüsil. Teisisõnu, ettevõtte väärtus tuleneb selle võimest genereerida raha. See meetod on keerukam, kuid õigustatud jätkuvalt tegutsevate ettevõtete hindamiseks.

Ettevõtte või projekti väärtus on hinnang selle kohta, mida tulevikus genereeritavad rahavood täna väärt on. Kuna prognoosid on enamasti subjektiivsed, on ka väärtuse hinnang suhteline - iga hindaja võib saada erineva tulemuse. Diskonteeritud rahavoogude meetodi suurimaks puuduseks ongi äriplaani ja prognooside määramatus. DCF-meetod põhineb ennustustel, kuid on kontseptuaalselt õigem, sest eeldatakse et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Mõistlik on analüüsida ja kõrvutada erinevaid stsenaariume tuleviku osas.

Sageli on põhjendatud ettevõtte või projekti väärtuse esile toomine funktsioonina kapitali hinnast, mis omakorda on seotud riskidega. Sel juhul saab hinnangu kasutaja ise otsustada, milline on tema arvates prognooside määramatus/risk ja sellele vastav väärtustus (vt. allpool toodud pilti).


Väärtus ja kapitali hind


Eesti kohtupraktikas on DCF-meetod ametlikult tunnustatud ja eelistatud meetod. Sealhulgas on riigikohus asunud seisukohale, et osade või aktsiate hindamisel ei tuleks lähtuda raamatupidamisväärtusest, vaid peab arvestama osanike/aktsionäride võimalusi tulevikus omanikutulu teenida. See aga eeldab, et ettevõtte väärtustus põhineks pädeval ennustusel või äriplaanil. Kui ennustus või äriplaan ei ole hindajale kättesaadav, on õigustatud vajalike majandusprognooside tuletamine vaadeldavale sektorile iseloomulike statistiliste andmete põhjal (müügitulu puhasrentaablus, võlakordaja, jm).


Kaasa meie ekspert, kui oled -

 • kaasomanik, müüja - koostame väärtustuse, mis aitab argumenteerida küsitavat hinda;
 • ostja - koostame sõltumatu hinnangu, et argumenteeritult hinda alla kaubelda;
 • osapool ühisvara jaotamisel abielu kohtuliku lahutamise protsessis;
 • kaaspärija pärandvara jagamisel.
Vaata lisaks: