Ettevõtte väärtus ja hindamine

Ettevõtte müük või ost, ühisvara jagamine, pärand - professionaalne hindamine mõistliku hinnaga

654 2315


Äriühingu väärtuse hindamine kerkib päevakorda ettevõtte müügi või ostu korral. Kuid vajadus osaluse väärtustamiseks võib ette tulla ka abieluvara või pärandi jagamisel, samuti osanike vahelise vaidluse korral. Kaasa meie ekspert, kui oled -

 • kaasomanik, müüja - koostame ettevõtte väärtustuse, mis aitab argumenteerida küsitavat hinda;
 • ostja - koostame sõltumatu hinnangu ostetava äriühingu kohta, et vältida üle maksmist ning argumenteeritult hinda alla kaubelda;
 • osapool ühisvara jaotamisel abielu kohtuliku lahutamise protsessis;
 • kaaspärija pärandvara jagamisel.

Väärtustuse tellimine
Äriühingu suurusklassTeenuse hind*
Väike
(aastane müügitulu kuni 250 tuhat eurot)
€695

Telli
Keskmine
(aastane müügitulu kuni 1 miljon eurot)
€1190

Telli
Suur
(aastane müügitulu üle 1 miljoni euro)
Küsi pakkumist
* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Vaata ka ettevõtte müügi teenuseid


Tegevused

Äriühingu hindamise töö toimub tavaliselt järgnevate etappide kaupa.

 1. Hindaja tutvub ettevõtte ärimudeli ja finantstulemustega.
 2. Hindaja koostab töö tellijale küsimustiku ettevõtte finantsolukorra, plaanide ja riskide kohta.
 3. Hindaja koostab hindamismudelite tööversioonid.
 4. Hindaja ja töö tellija kontakteeruvad, et läbi arutada mudelite sisendid ja väljundid (esialgsed tulemused).
 5. Hindaja saadab tellijale töö tulemused: hindamismudelid ja -aruande, mis on pakendatud digiallkirjastatud ümbrikusse.

Töö tulemused
 • "Võtmed kätte" hindamismudelid (XLSX-formaadis). Diskonteeritud rahavoogude mudel (DCF), samuti ka jääkosaluse mudel võimaldavad läbi mängida ettevõtte väärtuse kujunemist erinevate stsenaariumite ja sisendväärtuste alusel.
 • Kirjalik hindamisaruanne (PDF-formaadis), allkirjastatud MBA-tasemel kutsetunnistusega ekspert-hindaja poolt.
 • Digitaalselt allkirjastatud pakend BDOC-formaadis - turvaline, lihtne edastada partneritele, advokaadile ja/või kohtule.

Hinna sisse kuulub: algandmete kogumine ja analüüs, küsimuste-vastuste sessioon tellijaga, hindamismudelite ja -aruande koostamine.

Kontakt


Hindamismeetodid

Aktsiate või osade väärtustamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid. Levinumad neist on raamatupidamisväärtuse (jääkosaluse) meetod ning rahavoogude diskonteerimise meetod (DCF - Discounted Cash Flow).

Ettevõtte hinnastamine ostu-müügi korral

Raamatupidamismeetod põhineb peaasjalikult bilansil ning kajastab ettevõtte omanikele kuuluvat netovara (jääkosalust) hindamise ajal, võttes arvesse korrektsioone mõningate bilansikirjete osas. Raamatupidamisväärtuse meetod on tehniliselt lihtsam ja põhineb faktidel, kuid selle puuduseks on tuleviku ignoreerimine. Meetodi kasutamine on põhjendatud mittejätkusuutlike või lõpetamisele kuuluvate ettevõtmiste puhul. Samuti on see õigustatud nö kontrolliks. Võib ette tulla, et jääkosaluse meetod annab tulemuseks kõrgema tulemuse, kui kasumil põhinev DCF-analüüs.

Ettevõtte hinnastamine rahavoogude diskonteerimise meetodil (DCF) põhineb omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude analüüsil. Teisisõnu, ettevõtte väärtus tuleneb selle võimest genereerida raha. See meetod on keerukam, kuid õigustatud jätkuvalt tegutsevate ettevõtete hindamiseks.

Ettevõtte või projekti väärtus on hinnang selle kohta, mida tulevikus genereeritavad rahavood täna väärt on. Kuna prognoosid on enamasti subjektiivsed, on ka väärtuse hinnang suhteline - iga hindaja võib saada erineva tulemuse. Diskonteeritud rahavoogude meetodi suurimaks puuduseks ongi äriplaani ja prognooside kõrge määramatus. DCF-meetod on tehniliselt keerukam, põhineb ennustustel, kuid on kontseptuaalselt õigem, sest eeldatakse et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Mõistlik on analüüsida ja kõrvutada erinevaid stsenaariume tuleviku osas.

Sageli on põhjendatud ettevõtte või projekti väärtuse esile toomine funktsioonina kapitali hinnast, mis omakorda on seotud riskidega. Sel juhul saab hinnangu kasutaja ise otsustada, milline on tema arvates prognooside määramatus/risk ja sellele vastav väärtustus (vt. allpool toodud pilti).


Väärtus ja kapitali hind


Eesti kohtupraktikas on DCF-meetod ametlikult tunnustatud ja eelistatud meetod. Riigikohus on asunud äriühingute jagamise puhul seisukohale, et osade või aktsiate hindamisel ei tuleks lähtuda raamatupidamisväärtusest, vaid peab arvestama osanike/aktsionäride võimalusi tulevikus omanikutulu teenida. See aga eeldab, et ettevõtte väärtustus põhineks asjatundlikul ennustusel või äriplaanil. Kui ennustus või äriplaan ei ole hindajale kättesaadav, on õigustatud vajalike majandusprognooside tuletamine vaadeldavale sektorile iseloomulike statistiliste andmete põhjal (müügitulu puhasrentaablus, võlakordaja, jm).


Vaata lisaks: