Ettevõtte väärtus ja hindamine

Ettevõtte müük või ost, ühisvara jagamine, pärand - professionaalne hindamine mõistliku hinnaga

654 2315


Äriühingu väärtuse hindamine kerkib päevakorda ettevõtte müügi või ostu korral. Vajadus osaluse hindamiseks võib ette tulla ka abieluvara või pärandi jagamisel, samuti osanike või aktsionäride vahelise vaidluse korral. Kaasa meie ekspert, kui oled -

 • kaasomanik, müüja - koostame ettevõtte väärtuse hinnangu, mis aitab argumenteerida küsitavat hinda osade või aktsiate eest;
 • ostja - koostame sõltumatu hinnangu ostetava äriühingu kohta, et vältida üle maksmist ning [argumenteeritult] hinda alla kaubelda;
 • osapool ühisvara jaotamisel abielu kohtuliku lahutamise protsessis;
 • kaaspärija pärandvara jagamisel.

Hindamise tellimine
Äriühingu suurusklassTeenuse hind*
Väike
(aastane müügitulu kuni 250 tuhat eurot)
€695

Telli
Keskmine
(aastane müügitulu 251 tuhat kuni 1 miljon eurot)
€1190

Telli
Suur
(aastane müügitulu üle 1 miljoni euro)
Küsi pakkumist
* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Vaata ka ettevõtte müügi teenuseid


Tegevused

Äriühingu väärtuse hindamise töö toimub tavaliselt järgnevate etappide kaupa.

 1. Hindaja tutvub hinnatava ettevõtte profiili ja finantstulemustega.
 2. Hindaja koostab töö tellijale küsimustiku ettevõtte finantsolukorra, plaanide ja riskide kohta.
 3. Saadud vastuste alusel koostab hindaja hindamismudelite tööversioonid (xlsx).
 4. Hindaja ja töö tellija kontakteeruvad, et läbi arutada mudelite sisendid ja väljundid.
 5. Hindaja koostab ja saadab tellijale töö tulemused: hindamismudelid ja -aruande, mis on pakendatud digiallkirjastatud ümbrikusse (BDOC).

Töö tulemused
 • "Võtmed kätte" hindamismudelid (XLSX-formaadis). Sellised mudelid nagu DCF (diskonteeritud rahavoogude mudel), jääkosaluse mudel ja müügikõlblikkuse hinnang võimaldavad läbi mängida ettevõtte väärtuse kujunemist erinevate stsenaariumite ja sisendväärtuste alusel.
 • Kirjalik hindamisaruanne (PDF-formaadis), allkirjastatud MBA-tasemel kutsetunnistusega ekspert-hindaja poolt.
 • Digitaalselt allkirjastatud pakend BDOC-formaadis - turvaline, lihtne edastada partneritele, advokaadile või kohtule.

Hinna sisse kuulub: algandmete kogumine ja analüüs, küsimuste-vastuste sessioon tellijaga, hindamismudelite ja -aruande koostamine.

Kontakt


Väärtuse hindamise meetodid

Aktsiate või osade väärtuse hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid. Levinumad neist on raamatupidamisväärtuse (jääkosaluse) meetod ning rahavoogude diskonteerimise meetod (DCF - Discounted Cash Flow).

Ettevõtte hindamine ost-müük

Raamatupidamisväärtuse meetod põhineb peaasjalikult bilansil ning kajastab ettevõtte omanikele kuuluvat netovara (jääkosalust) hindamise ajal, võttes arvesse korrektsioone mõningate bilansikirjete osas. Raamatupidamisväärtuse meetod on tehniliselt lihtsam ja põhineb faktidel, kuid selle puuduseks on tuleviku ignoreerimine. Meetodi kasutamine on põhjendatud mittejätkusuutlike või lõpetamisele kuuluvate ettevõtmiste puhul. Samuti on see õigustatud nö kontrolliks. Võib ette tulla, et jääkosaluse meetod annab tulemuseks kõrgema väärtuse kui kasumil põhinev DCF-analüüs.

Ettevõtte hindamine rahavoogude diskonteerimise meetodil (DCF) põhineb omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude analüüsil. Teisisõnu, ettevõtte väärtus tuleneb selle võimest genereerida raha. See meetod on keerukam, kuid igati õigustatud jätkuvalt tegutsevate ettevõtete hindamiseks.

Ettevõtte või projekti väärtus on hinnang selle kohta, mida tulevikus genereeritavad rahavood täna väärt on. Kuna prognoosid on enamasti subjektiivsed, on ka väärtuse hinnang suhteline - iga hindaja võib saada erineva tulemuse. Diskonteeritud rahavoogude meetodi suurimaks puuduseks ongi äriplaani ja prognooside kõrge määramatus. DCF-meetod on tehniliselt keerukam, põhineb ennustustel, kuid on kontseptuaalselt õigem, sest eeldatakse et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Mõistlik on analüüsida ja kõrvutada erinevaid stsenaariume tuleviku osas.

Sageli on põhjendatud ettevõtte või projekti väärtuse esile toomine funktsioonina kapitali hinnast, mis omakorda on seotud riskidega. Sel juhul saab väärtushinnangu kasutaja ise otsustada, milline on tema arvates prognooside määramatus/risk ja sellele vastav väärtuse hinnang (vt. allpool toodud pilti).


Väärtus ja kapitali hind


Eesti kohtupraktikas on DCF-meetod ametlikult tunnustatud ja eelistatud meetod. Riigikohus on asunud äriühingute jagamise puhul seisukohale, et osade või aktsiate väärtuse hindamisel ei tuleks lähtuda raamatupidamisväärtusest, vaid peab arvestama osanike / aktsionäride võimalusi tulevikus omanikutulu teenida. See aga eeldab, et ettevõtte põhikapitali väärtus oleks hinnatud asjatundliku ennustuse ehk äriplaani-põhiselt. Kui ennustus või äriplaan ei ole hindajale kättesaadav, on õigustatud vajalike majandusprognooside tuletamine vaadeldavale sektorile iseloomulike statistiliste andmete põhjal (müügitulu puhasrentaablus, võlakordaja, jm).


Vaata lisaks: