Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte müük/ost, ühisvara, pärand – hindamine objektiivselt ja erapooletult

Väärtuse hindamine kerkib tavaliselt päevakorda ettevõtte müügi või ostu korral. Kuid vajadus hindamiseks võib ette tulla ka vara jagamisel ja vaidluste korral.


Esmane nõustamine (tasuta)

Helista  654 2315


Ettevõtte hindamine konsultatsiooni korras

595€ +km
Telli

Ettevõtte väärtuse hindamine täispakett (hindamismudelid + hindamisakt)

Kaasa meie hindaja, kui oled...

 • osaluse müüja - koostame hindamisakti ja -mudeli, mis aitab sul argumenteerida küsitavat hinda;
 • ostja - erapooletu hindamine aitab ettevõtte ostuhinda alla tingida;
 • osapool ühisvara jagamisel;
 • kaaspärija pärandvara jagamist puudutavate vaidluste juures.

Ettevõtte hindamine – asjade käik
 1. Hindaja tutvub ettevõtte profiili ja majandustulemustega.
 2. Hindaja saadab tellijale täiendava küsimustiku ettevõtte tuleviku kohta (müük, kulude haldamine, tööjõukulud, investeeringud, rahastamine).
 3. Hindaja koostab hindamismudelite tööversioonid.
 4. Tellija ja hindaja kohtuvad (eeldatavasti kaugtöö formaadis), et hindamismudelid läbi vaadata ja kooskõlastada.
 5. Hindaja allkirjastab töö tulemused: hindamisaruanne, "võtmed-kätte" hindamismudelid (xlsx).

Tulemused
 • Detailne ja mitmekülgne hindamisaruanne (ca 15 lk), mis on allkirjastatud kutsetunnistusega ekspert-hindaja poolt.
 • Hindamismudelid. Diskonteeritud rahavoogude mudel (DCF) ja jääkosaluse mudel võimaldavad läbi mängida ettevõtte valuatsiooni erinevate stsenaariumite ja sisendandmete juures.
 • Konsultatsioon. Hindamismudelite läbiarutamise käigus selgitab hindaja hindamismeetodeid ja -põhimõtteid. Küsimused – vastused.

Kontakt


Teenuse hinna sisse kuulub: algandmete kogumine ja analüüs, küsimuste-vastuste sessioon, kohtumine tellijaga (kaugtöö formaadis, vajadusel/võimalusel kohapeal), nõustamine, hindamismudelite ja -aruande koostamine.


Meetodid

Ettevõtte, so äriühingu osade/aktsiate või varade väärtuse hindamisel on levinuimad raamatupidamisväärtuse ehk jääkosaluse meetod ning diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF - Discounted Cash Flow).

Raamatupidamismeetod põhineb peaasjalikult bilansil ning kajastab omanikele kuuluvat netovara (jääkosalust), võttes arvesse korrektsioone mõningate bilansikirjete osas. Raamatupidamisväärtuse meetod on tehniliselt lihtsam ja põhineb faktidel, kuid selle puuduseks on tuleviku ignoreerimine. Meetodi kasutamine on põhjendatud mittejätkusuutlike või lõpetamisele kuuluvate ettevõtmiste puhul. Samuti on see õigustatud nö kontrolliks. Võib ette tulla, et jääkosaluse meetod annab tulemuseks kõrgema tulemuse, kui kasumiennustusel põhinev DCF-analüüs.

Ettevõtte hinnastamine rahavoogude diskonteerimise meetodil (DCF) põhineb omanike käsutusse tulevikus laekuvate rahavoogude analüüsil. Teisisõnu, ettevõtte väärtus tuleneb selle võimest genereerida raha. See meetod on keerukam, kuid õigustatud jätkuvalt tegutsevate ettevõtete hindamiseks.

Ettevõtte või projekti väärtus on hinnang selle kohta, mida tulevikus genereeritavad rahavood täna väärt on. Kuna prognoosid on enamasti subjektiivsed, on ka väärtuse hinnang suhteline – iga hindaja võib saada erineva tulemuse. Diskonteeritud rahavoogude meetodi suurimaks puuduseks ongi äriplaani ja prognooside määramatus. DCF-meetod põhineb ennustustel, kuid on kontseptuaalselt õigem, sest eeldatakse et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Mõistlik on analüüsida ja kõrvutada erinevaid stsenaariume tuleviku osas.

Sageli on põhjendatud ettevõtte või projekti väärtuse esile toomine funktsioonina kapitali hinnast, mis omakorda on seotud riskidega. Sel juhul saab hinnangu kasutaja ise otsustada, milline on tema arvates prognooside määramatus/risk ja sellele vastav väärtustus.


Väärtus ja kapitali hind


Eesti kohtupraktikas on DCF-meetod ametlikult tunnustatud ja eelistatud. Sealhulgas on riigikohus asunud seisukohale, et osade või aktsiate hindamisel ei tuleks lähtuda raamatupidamisväärtusest, vaid peab arvestama osanike/aktsionäride võimalusi tulevikus omanikutulu teenida. See aga eeldab, et ettevõtte väärtustus põhineks pädeval ennustusel või äriplaanil. Kui finantsprojektsioonid ei ole hindajale kättesaadavad, on õigustatud vajalike majandusprognooside tuletamine sektori statistika põhjal (müügitulu puhasrentaablus, võlakordaja, jm).


Vaata lisaks: