Apteegi väärtuse kalkulaator

Kalkulaator on mõeldud kasutamiseks proviisoritele, kes plaanivad apteegireformi käigus soetada mõnelt praeguselt omanikult endale apteek. Apteegi väärtuse kalkulaatoriga saab hinnata apteegi väärtust diskonteeritud vaba raha meetodil, mis on üldtunnustatud ja põhineb majandusnäitajate projektsioonil.

NB: Tegemist on kiirhinnanguga, kõiki asjaolusid arvestavaks lõpliku väärtuse väljaselgitamiseks tuleks kaasata finantsspetsialist. Kalkulaatori töötas Eesti Proviisorite Koja tellimusel välja osaühing NetEkspert. Lisainfot apteegireformi ja reformi käigus vabanevate apteekide kohta leiab www.proviisorid.ee/apteegireform.

Ettevõtte väärtuse hindamiseks sisesta võimalikult tõelähedased andmed.Sisendid

Müük

Sisesta baas-aasta müügitulu. Baas-aasta saab määrata seadetes.

Sisesta ravimite osakaal (%) müügitulus.

Sisesta mitteravimite (muude toodete) osakaal müügitulus.

Sisesta teenuste osakaal müügitulus.

Sisesta ravimite keskmine kaubakasumi marginaal ehk müügikate (%).

Sisesta mitteravimite keskmine kaubakasumi marginaal.

Sisesta muude kaubakulude (muutuvkulude) osakaal müügitulu suhtes.

Töötajad

So töötajate keskmine brutokuupalk baas-aastal.

Töötajate koolituskulud, tööriided jm. Sisesta keskmine kulu ühe töötaja kohta aastas.

Ruumid

Rendihind ühe ruutmeetri eest kuus.

Keskmine kommunaalkulu (vesi, elekter, küte, jm) ühe rendiruutmeetri kohta kuus.

Muud kulud

Kaardimaksete tasumäär (%) suhtena müügitulusse.

Raamatupidamisteenuse maksumus (aastas)

Side ja IT-teenuste kulud (aastas).

Pangateenuste kulu (aasta kohta).

Väikevahendite kulu (aasta kohta).

Kulud aasta kohta.

Seaded

Sisesta baas-aasta, millest alates planeerimist tehakse. See võib olla nt käesolev, aasta.

 PõhistsenaariumPessimistlik
Müügitulu kasv Müügitulu oodatav keskmine iga-aastane kasvumäär.
Palgakasv Palkade oodatav iga-aastane kasvumäär.
Inflatsioon Oodatav inflatsioon ehk tarbijahinnaindeksi iga-aastane muutus. Eeldus on, et ettevõtte kulud kasvavad samal määral.
Stsenaariumi kaal Stsenaariumite omavaheline tõenäosus-kaal.

Käibekapitali (käibevarad miinus lühiajalised kohustused) osakaal müügitulu suhtes.

Vali ettevõttele ennustatav eluiga. See määrab ära rahavoogude prognoosi aegridade pikkuse.

TulemusedInfo

Ettevõtte, sh apteegi väärtus tuleneb selle võimest teenida omanikule raha. Selle kalkulaatoriga saab kokku arvutada rahasumma, mida ettevõte võiks omanikule aastate jooksul sisse tuua.

Meetod

Diskonteeritud vaba raha meetod (DCF) on tehniliselt keerukas, kuid üldtunnustatud ja kõige vähem subjektiivne. Arvutuskäik on järgnev.

  1. Ettevõtja poolt ette antud mitmesuguste majandusnäitajate alusel koostatakse tulude-kulude-kasumi projektsioon, mis toob välja intresside, tulumaksu ja kulumi eelse kasumi (EBITDA) ennustuse viieks aastaks.
  2. Kasumist lahutatakse käibekapitali muutus. Käibekapital on: käibevara miinus lühiajalised kohustused. Käibekapitali positiivne muutus tähendab seda, et müügimahtude kasvades läheb raha just kui "kinni", nt kaubavarude alla.
  3. Kahe esimese sammu tulemuseks on omaniku vaba raha projektsioon. See on ettevõtte käsutuses olev raha, mille omanik saaks välja võtta või investeerida.
    Kolmas samm on diskonteerimine ehk tulevikus laekuvate summade allahindamine. Raha ajaväärtuse kontseptsioon ütleb, et mida kaugemal on prognoositav laekumine, seda väiksem on selle tänane ehk nüüdisväärtus. Diskonteerimise teguriks on diskontomäär (%) — kaptali hind. Mida kõrgem on kapitali hind, seda suurem peaks olema rahavoogude allahindlus. Kapitali hind sõltub riskidest. Kui ettevõtte või majanduskeskkonna tulevik on ebamäärane, on õigustatud kõrgem kapitali hind, ja sellest johtuvalt ka ettevõttelt oodatav suurem kasumlikkus.
  4. Eelmisi samme korratakse kahe stsenaariumi kohaselt. Need on: majandustegevuse põhistsenaarium, pessimistlik stsenaarium. Kalkulaatori seadete blokis saab stsenaariumite näitajad ette anda (sh nende rakendumise tõenäosuse), mistõttu tekivad kaks erinevat tulu-kulu-kasumi projektsiooni.
  5. Edasi liidetakse kokku omaniku iga-aastase vaba rahavoo summad, millele lisatakse nn jääkväärtus. Jääkväärtus on abstraktne summa, mille abil võetakse arvesse konkreetsele prognoosiperioodile (5 aastat) järgnevad tegutsemisaastad. Need summad (omaniku vaba raha nüüdisväärtus + jääkväärtus, diskonteeritult) annavadki kokku ettevõtte väärtuse.

Eeldused ja lihtsustused

Eeldus on, et hinnatav ettevõte on jätkuvalt tegutsev ning selle käibe- ja põhivarad on seotud põhitegevusega.

Juhul kui apteek-ettevõtte omanduses on põhitegevusega mitteseotud ja selleks mittevajalikke varasid, tuleb nende eeldatav turuväärtus siin saadud hindamistulemusele juurde liita. Sellisteks varadeks võivad olla ülemäärane vaba raha ja rahalähendid pangas, investeerimise eesmärgil soetatud kinnistud, masinad ja seadmed mida ei kasutata, liigsed (kuid likviidsed) laovarud, jms.

Arvutustest on välja jäetud järgnevad aspektid.

  1. Põhivara liikumised. Mitmesuguste põhivarade ostmine viib ettevõttest raha välja ning mõjutab selle väärtust lühiajalises vaates negatiivselt. Ja vastupidi: varade müük tooks raha sisse. Kui põhivarade ostmine või müümine on apteegi äriplaanis ette nähtud, tuleks õige väärtustuse tarbeks koostada detailsem hindamismudel.
  2. Laenud. Laenude laekumine ja tagasimaksed mõjutavad rahavoogude projektsiooni. Kui äriplaan näeb ette laenude või kapitaliliisingute võtmist, tuleks koostada vastavaid transaktsioone arvestav hindamismudel.
  3. Raamatupidamisväärtus. Ettevõtte väärtuse igakülgse analüüsi käigus tuleks vaadelda ka raamatupidamisväärtust ehk omanikele kuuluva netovara suurust. Võib ette tulla, et netovara (so varad miinus kohustused, turuhindades) väärtus ületab kasumiennustusest tuleneva väärtustuse.

Kasutamine

Printimine

Tulemuste väljaprintimiseks kasuta veebilehitseja printimise funktsioone (menüüs: Print, Print preview). Kui soovid, et väljatrükile jääksid kõik sisendid ja tulemused, kliki kõik sektsioonid enne printimist avatuks. Veebilehitsejaga saab info talletada ka PDF faili, siin on juhised.

Kontakt

Sul on küsimusi? Võta ühendust. Sõnum edastatakse tehniliste küsimuste korral kalkulaatori arendajale (NetEkspert) ning sisuliste küsimuste puhul Eesti Proviisorite Kojale.

Lisainfot apteegireformi ja reformi käigus vabanevate apteekide kohta leiad www.proviisorid.ee/apteegireform või pöördu otse Eesti Proviisorite Koja poole (koda@proviisorid.ee).